top of page

 Ιστορικό

  Στο διάστημα 1965- 1966 ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Λογιστών, με σειρά συμβολαίων νομίμως μεταγραφέντων, αγόρασε έκταση 400 στρεμμάτων στην περιοχή Σαλάντι  της κοινότητας Διδύμων Ερμιονίδος  ως αγρούς   και όχι οικόπεδα. Πριν προλάβει ο συνεταιρισμός να κινήσει την διαδικασία πολεοδόμησης των  ως άνω αγρών ,με πράξη του καθεστώτος της 21ης  Απριλίου 1967 διαλύθηκε, η περιουσία του δημεύθηκε  και  το αρχείο του κατασχέθηκε και καταστράφηκε.

  Ενόσω ο Συνεταιρισμός ήταν διαλυμένος με επίσπευση ιδιωτών και άλλων Συνεταιρισμών, η όλη περιοχή Σαλάντι, μαζί με τις εκτάσεις του Συνεταιρισμού μας, ως δημοσίων εκτάσεων υπήχθη την 26/02/ 1970 σε ένα ενιαίο σχέδιο στη διαμόρφωση και έγκριση του οποίου δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε λόγω διαλύσεως.

 Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία παραλιακής τουριστικής ζώνης, καθορίζει και τα οικοδομικά τετράγωνα μέσα στην ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού και τους λοιπούς όρους δόμησης: αρτιότητα οικοπέδων, πρόσοψη, ύψη κλπ. πλάτη και χρήση οδών  κλπ. δημιουργία πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου κλπ.

  Μετά την ανασύσταση του Συνεταιρισμού, η οποία έλαβε χώρα το 1974- 1975 το ανωτέρω σχέδιο πόλεως δεν μπορούσε πλέον να ακυρωθεί αλλά ούτε και να τροποποιηθεί, δεδομένου  ότι, λόγω της πολυετούς εγκαταλείψεως  η περιοχή είχε τη μορφή δασωθέντων αγρών  και δεν μπορούσε να ληφθεί η απαιτούμενη συνηγορία του Δασαρχείου, το οποίο ήδη είχε αρχίσει την αμφισβήτηση του κύρους του σχεδίου θεωρώντας την όλη έκταση δασική.

  Αλλά και κατά την κρίση των τότε οργάνων του Συνεταιρισμού δεν ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί καθόσον η ύπαρξη και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων θα προσέδιδε κύρος και προστιθέμενη αξία στις οικιστικές εκτάσεις και η εκμετάλλευσή των έσοδα για την αντιμετώπιση των δαπανών των υποχρεωτικών μελετών και έργων, για τη βελτίωση και συμπλήρωση των ακινήτων των κοινοχρήστων έργων,  έργων κοινής ωφέλειας και των εξωραϊστικών έργων, που προβλέπονται από το καταστατικό και την πολεοδομική νομοθεσία .

  Το 1985 ξεκίνησε με πρωτοβουλία ορισμένων κατοίκων της τότε Κοινότητας Διδύμων απόπειρα τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό να αλλάξει ο χαρακτηρισμός ιδιοκτησιών των στην περιοχή της ξενοδοχειακής μονάδος (μακριά από τις εκτάσεις του συνεταιρισμού) που είχαν περιληφθεί στην τουριστική ζώνη.

   Η Κοινότητα Διδύμων το 1995 υιοθέτησε την προταθείσα τροποποίηση και την επεξέτεινε και στην περιοχή του Συνεταιρισμού με όρους, που από τις τότε διοικήσεις  κρίθηκαν δυσμενείς διότι δεν απείχαν ουσιωδώς των προβλέψεων του ισχύοντος σχεδίου, καθόσον προβλεπόταν μεν η κατάργηση γενικώς των τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά η περιοχή εντάσσονταν στην κατηγορία «γενικής κατοικίας» με προβλεπόμενες χρήσεις , πλην της κατοικίας και: ξενοδοχεία 100 κλινών, οικοδομικό τετράγωνο για καταστήματα και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου δυσανάλογης έκτασης, κυρίως όμως, μειωνόταν ο συντελεστής δόμησης στο μισό.

  Ο Συνεταιρισμός προσπάθησε με συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγές των προτεινόμενων τροποποιήσεων προς το συμφέρον του, που δεν έγιναν δεκτές. Ουδέποτε, όμως, προτάθηκε και εγκρίθηκε  για την έκτασή μας αμιγής οικιστικός χαρακτήρας. Εν τέλει η τροποποίηση προχώρησε το 1998 από την Κοινότητα Διδύμων κατά το συμφέρον των κατοίκων, όμως με νομικές διαδικασίες που δεν μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στην περίπτωση εκείνη.

  Ο Συνεταιρισμός παρακολούθησε την εξέλιξη της υπόθεσης έως ότου το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 2626/ 2001 απόφασή του, χωρίς να μπει στην ουσία της υποθέσεως, ακύρωσε τη τροποποίηση.

  Εν πάση περιπτώσει μετά τη διαδρομή τόσου χρόνου από την έγκριση του σχεδίου κατά το 1970, την ανασύσταση του Συνεταιρισμού το 1975, τη διαδρομή δεκαπενταετίας από την απόπειρα της τροποποιήσεως και δωδεκαετίας από την απόφαση του ΣτΕ, την ύπαρξη σχετικών αποφάσεων διαφόρων Γενικών Συνελεύσεων του Συνεταιρισμού, οι οποίες εδέχθησαν την ισχύ του σχεδίου και αποφάσισαν την εφαρμογή του, δεν υπάρχει πλέον έδαφος συζητήσεων για το κύρος του εφαρμοζόμενου σχεδίου πόλεως, της υπάρξεως της τουριστικής ζώνης, του πλήθους, της μορφής και εκτάσεως των οικοδομικών τετραγώνων, του εμβαδού αρτιότητας των οικοπέδων και του πλάτους των προβλεπόμενων δρόμων από τους οποίους μερικοί χαρακτηρίζονταν αρχικά  ως πεζόδρομοι και κρίσεων επί της σκοπιμότητας  ή μη της αναμίξεως του Συνεταιρισμού στην δικαστική διένεξη για το κύρος της τροποποιήσεως του σχεδίου.

  Οι δραστηριότητες όλων των διαδοχικών Διοικήσεων του Συνεταιρισμού είχαν επικεντρωθεί στις προσπάθειες να ξεπεραστούν τα συνεχώς προβαλλόμενα εμπόδια για την εφαρμογή του σχεδίου, και στην προώθηση των πινακίδων εφαρμογής του, που είχαν υποβληθεί στην πολεοδομία Ναυπλίου ήδη από το 1993, χωρίς την παραπέρα καθυστέρηση που θα επέφερε άλλη προσπάθεια τροποποίησης  του σχεδίου.  Ήδη μετά την έγκριση των πινακίδων από την πολεοδομία, με τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2012 έχει εγκριθεί η διαδικασία για την ασφαλή και διαφανή κλήρωση των οικοπέδων για όλους τους συνεταίρους και εκείνους που είναι δικαιούχοι περισσότερων της μίας μερίδων, συνεταίρων που συγγενεύουν ή γνωρίζονται μεταξύ τους, δικαιούχων μιας μερίδας που επιθυμούν να κληρωθούν μαζί ώστε να αποκτήσουν από κοινού ένα (1) ολόκληρο άρτιο οικόπεδο.

  Επίσης με τις αποφάσεις της ανωτέρω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2012 έχει αποφασισθεί η εξαίρεση από την κλήρωση ορισμένων μειονεκτικών κατά την κρίση των μηχανικών οικοπέδων, όπως οικοπέδων που γειτονεύουν με το οριοθετηθέν  ρέμα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πριν γίνουν τα έργα διευθέτησής του, οικοπέδων που λόγω του σχήματός τους δεν μπορούν να διαιρεθούν σε δύο (2) κάθετες ιδιοκτησίες, οικοπέδων σε μεγάλο υψόμετρο και μεγάλη κλίση που η πρόσβαση σε αυτά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, οικοπέδων με έντονες εδαφολογικές ανωμαλίες  και άλλων που παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες καθώς εμφανίζουν σε ορισμένα σημεία γούβες με έντονο ανάγλυφο.

 Έτσι , μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , διενεργήθηκε   στις  23/11/2013 στο ξενοδοχείο STANLEY  η κλήρωση των οικοπέδων. Δικαίωμα να λάβουν μέρος στην κλήρωση είχαν τα μέλη που είχαν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους στον Συνεταιρισμό. 

bottom of page